Chiếc đồng hồ đeo tay đông sơn thứ 5 có giá gần 4 tỷ