Công Vinh chơi đồng hồ hiệu không kém danh thủ thế giới